fie.nipa,

Kafui Yevu

Kafui Yevu ŋmaa omo wolo ko.

| Next >>